Jdi na obsah Jdi na menu

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ROK 2020/2021 PROSÍM ČTĚTE

31. 8. 2020

Dobrý den, 

dovolte mi Vás tímto informovat o novém znění školního řádu pro nadcházející školní rok 2020/2021.

Mgr. Vlasta Smetanová

 

ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46  257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz www.zsvrane.cz 
 Řád školy Platnost od 1. 9. 2020 
 
1. Obecná ustanovení  
Školní řád je souhrn závazných vnitřních pravidel platný pro všechny žáky školy, a to i v době mimoškolních akcí organizovaných školou.  
Žáci se řídí též pokyny dalších vnitřních předpisů školy, jako jsou řády pracoven (tělocvična, počítačová učebna, učebna fyziky a chemie). 
2. Práva žáků 
 
Žák má právo:  na kvalitní vzdělání   s vědomím dospělého pracovníka školy užívat veškeré materiální vybavení školy a prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání, v případě úmyslného poškození školního majetku bude způsob náhrady škody projednán se zákonnými zástupci žáka  na zachování diskrétnosti a na ochranu osobních údajů   na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání  na přímé a důstojné jednání vyučujících i všech pracovníků školy a na řádné řešení problémů  na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí  na vyjadřování vlastního názoru formou, která je v souladu se zásadami slušného chování  na pomoc v případě nejasností v učivu  zapojit se do všech aktivit, které škola nabízí   vyžádat si při déletrvající absenci nebo při studijních obtížích konzultace s vyučujícími dle možnosti jejich rozvrhů  obrátit se na třídního učitele nebo vedení školy v případě pocitu křivdy či nespravedlnosti  požádat ředitelku školy, nebo vyučujícího o přezkoušení, pokud se domnívá, že hodnocení vyučujícího není objektivní  zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat   přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď k třídnímu učiteli, nebo řediteli školy  žák se specifickými vzdělávacími potřebami má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením 
 
 

 
3. Povinnosti žáků 
 
žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování, řádně a systematicky se připravuje na vyučování, plní zadané domácí úkoly a domácí přípravu, v případě, že se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluví se na začátku vyučovací hodiny  žáci dodržují pravidla hygieny a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti ve škole, pokud se stane úraz, neprodleně ho oznámí vyučujícímu  jsou zakázány činnosti zdraví škodlivé a zakázané zákonem – kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových látek  žáci dodržují pravidla slušného chování – zdraví všechny dospělé osoby přiměřeným pozdravem, slušně komunikují se zaměstnanci školy i se spolužáky  žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností a aktivit souvisejících s výukou   žáci chodí do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, vzájemné kontakty sexuální povahy a vyzývavé oblečení do školy nepatří  žáci dbají vždy pokynů vyučujícího, nenarušují vykřikováním nevhodných poznámek a hlukem průběh vyučování, pokud bude žák svým chováním výrazně narušovat průběh vyučování, může mu vyučující zadat samostatnou práci, kterou bude žák vykonávat po určenou dobu individuálně pod dohledem jiného pedagogického pracovníka na určeném místě  žáci se o přestávkách pohybují pouze na patře, ve kterém mají výuku (nikoli na schodišti a prostorách šaten), výjimkou je hlavní přestávka, kdy mohou žáci 2. stupně využít pod dozorem školní hřiště a prostory haly,  do ostatních prostor školy vstupují pouze se souhlasem pedagogického pracovníka vykonávajícího dohled.   požívání jídla je při vyučování zakázáno, nápoje mohou žáci pít se souhlasem učitele  žáci udržují pořádek a čistotu ve třídách, nepoškozují zařízení školy, se školními potřebami a učebnicemi zachází šetrně  žáci se aktivně účastní výuky a podílejí se na pozitivní atmosféře 
 
Nepřípustné chování  Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií, znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě zjištění takovýchto projevů chování škola svolává výchovnou komisi, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči dalším institucím – orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR.   Ve škole je zakázáno užívání drog, jejich nabízení, prodej, distribuce, či propagace (např. na oblečení). Pití alkoholu a kouření je nepřípustné. V případě podezření na požití návykové látky, případně jejího přinesení do školy, škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může škola dát podnět Policii ČR k prošetření. Pokud bude podezření potvrzeno, bude chování hodnoceno sníženou známkou. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. V případě přistižení při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, třídní učitel informuje zákonného zástupce. V závažných případech (zejména s ohledem na věk a chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce s 

 
rozšířenou působností. Toto opakované chování bude považováno za hrubé porušení školního řádu, o výchovném opatření, nebo o snížené známce z chování  hlasuje pedagogická rada, ředitel po projednání na pedagogické radě rozhoduje.   Žákům je ve škole, v areálu školy a při školních akcí zakázána konzumace energetických nápojů.   Do školy je zakázáno přinášet věci, které by mohly ohrozit zdraví či způsobit úraz (např. ostré předměty, laserová ukazovátka apod.) nebo věci, které nesouvisejí s výukou. Takové věci budou odebrány a vráceny dle rozhodnutí učitele (popř.  na vyžádání rodičů).  Stejně je nepřípustné přinášet do školy větší částky peněz a cenné věci. V případě jejich ztráty nenese škola právní odpovědnost.  Žáci mají zákaz používání mobilních telefonů a veškerých elektronických zařízení v době od vstupu do školy do konce pobytu ve škole, po celou dobu vyučování nebo školní akce. Tato technika musí být vypnuta a žáci si ji uloží tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození či odcizení. Nikdy ne na lavici nebo pracovní ploše. Použití elektronického zařízení je povoleno pouze na pokyn nebo se souhlasem pedagogického pracovníka či jiného zaměstnance školy. Škola neručí za jejich případnou ztrátu či poškození. Žáci mají zakázáno v budově školy a při školních akcí nahrávání a fotografování jiných osob. 
4. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci mají právo   na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání   volit a být voleni do školské rady   vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí  na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí   na podání žádosti o komisionální přezkoušení žáka v případě, že nesouhlasí s hodnocením vyučujícího, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení  na přímé a profesionální jednání ze strany vyučujících 
 
Zákonní zástupci jsou povinni  zajistit  řádnou docházku svého dítěte do školy   sledovat  minimálně jednou týdně hodnocení studijních výsledků a chování svého dítěte v ŽK (elektronická a papírová)  na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte,  dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu se školním řádem  oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny těchto údajů 
 
 

 
5. Docházka do školy 
 
 Žák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin, do školy přichází nejméně 15 minut před zahájením školního dne, na vyučovací hodiny přichází nejpozději 5 minut před zahájením vyučování a dále před zvoněním na další hodiny, po zvonění je na svém místě, má připraveny potřebné věci k vyučování.  Z vyučování může být žák uvolněn během dne pouze při osobním převzetí rodičem nebo na základě předběžné písemné žádosti s uvedením data, hodiny uvolnění a podpisem rodičů. Při nedodržení tohoto postupu nemůže být uvolněn. Ze školní budovy odchází se souhlasem třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti se souhlasem zástupkyně ředitelky školy. Z odpoledního vyučování musí být omluven stejným způsobem, tedy nejpozději před začátkem odpoledního vyučování. Nepřítomnost na odpolední výuce bez předchozí žádosti rodičů bude považována za neomluvenou hodinu.   Nepřítomnost žáka ve škole jsou rodiče povinni neprodleně oznámit a po ukončení absence omluvit písemně v papírové či elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listě nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak je v pravomoci třídního učitele počítat tuto absenci za neomluvenou. V nejasných případech má třídní učitel právo si vyžádat doložení nepřítomnosti (lékařem, sportovním klubem, …). V případě nevěrohodného dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka může ředitel školy požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.   Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Zákonní zástupci požádají o uvolnění z vyučování. Na ozdravný pobyt např. na horách, u moře mimo dobu prázdnin je nutné, aby rodiče podali písemnou žádost řediteli školy. Zameškané učivo si žák musí doplnit sám.   Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo povolí vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle §18. Zákonný zástupce je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.   Jestliže zamešká žák více než 30% výuky v jednom předmětu za dané pololetí, nespolupracuje se školou, neplní zadané úkoly, bude klasifikován až po přezkoušení z učiva za zameškané období. V prvním pololetí nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Náhradní termín za druhé pololetí – hodnocení musí být provedeno nejpozději do konce září. V období měsíce září žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popř. znovu devátý ročník.  
 
6. Školní dokumenty  
 
 Žák pravidelně nosí do školy žákovskou knížku (žák 1. stupně), omluvný list (žák 2. stupně), které předkládá na vyzvání vyučujícímu. Pokud je výjimečně zapomene, předloží je následující den. Opakuje-li se zapomínání ŽK nebo omluvného listu, informuje učitel rodiče písemnou formou. Ztrátu ŽK nebo omluvného listu žák neprodleně oznámí TU a zajistí si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace v ŽK od všech vyučujících. Žáci 2. stupně jsou informováni o svých známkách v elektronické ŽK, ke které dostávají přístupové adresy a hesla. V případě ztráty se žák obrátí na třídního učitele 

 
nebo vedení školy. Rodiče žáků 2. stupně, kteří nemají přístup k internetu, dostávají po dohodě výpis z elektronické žákovské knížky 1x za 14 dní.  
 
7. Provoz a režim školy 
 
 Budova školy se otevírá v 7.25 hodin. V případě 0. hodiny v 6:50 hod.  Vyučování začíná v 7.50 hodin, budova se uzamyká v 7:45 h. V případě nulté hodiny začíná vyučování v 7:00hod (v případě TV jsou žáci vyzvednuti před hlavním vchodem školy příslušným vyučujícím v 6:55h).  Žáci se přezouvají v šatnách, své věci zamykají do skříněk, ve kterých udržují pořádek, v šatnách se žáci zbytečně nezdržují.  Žáci jsou ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování, po zvonění jsou na svém místě a mají připraveny potřebné věci k vyučování.  Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve škole, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde probíhá.  Po dobu vyučování žáci samostatně nevycházejí z budovy školy.  Ve školní jídelně žáci respektují pokyny pracovníků jídelny, provoz je stanoven řádem ŠJ.   Bez pokynu učitele nesmí žáci otevírat okna a z otevřených oken se vyklánět nebo na ně sedat. Nesmí lézt po lavicích, stoupat na židle, házet předměty, běhat po schodech, manipulovat se zásuvkami, vypínači a elektrickými spotřebiči (počítači, interaktivními tabulemi, …) bez pokynu učitele.   Z důvodů bezpečnosti žáků i dospělých je v budově školy zakázáno hrát jakékoliv hry omezující provoz nebo ohrožující bezpečnost.  V budově 2. stupně nemají žáci přístup do suterénu školy bez dozoru učitele, kde je umístěn server, kotelna a provozní místnosti pro školníka a uklízečky. Rovněž je zakázáno odcházet ze školy únikovým východem (neplatí v případě evakuace školy).  V budově 1. stupně nemají žáci přístup na půdu a příslušné schodiště, do kotelny a do sklepa.   Během malých přestávek nepřecházejí žáci bez vědomí vyučujícího, který vykonává dohled, do jiných podlaží.   Po skončení bloku dopoledního vyučování (4.- 6. hodina) žáci opouštějí budovu školy, nebo mohou využívat služeb školní družiny či klubu. Jinde se v prostorách školy zdržovat nemohou. Polední přestávka není součástí povinného vyučování, během ní mohou žáci opustit budovu školy nebo se mohou zdržovat ve školním klubu, nebo jiném určeném prostoru, kde je vykonáván pedagogický dohled.   Veškeré místnosti určené k výuce využívají žáci s vědomím dospělého pracovníka školy - zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní hřiště, školní družinu. Respektují vnitřní řády těchto pracoven. Do učeben počítačů, knihovny a školní družiny vstupují pouze v přítomnosti učitele.  Před hodinou tělesné výchovy čekají na učitele na místě určeném vyučujícím. Do tělocvičny a na hřiště odcházejí v doprovodu učitele a také po ukončení vyučovací hodiny společně přicházejí zpět do budovy školy. V tělocvičně se přezouvají do sportovní obuvi, kterou nepoužívají venku, cvičí v požadovaném cvičebním úboru. Respektují bezpečnost a pravidla chování dle poučení učitele.  

 
8. Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu 
 
 Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka/ žákyně k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Hodnocení a klasifikace žáků je složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupů, průběhu či výsledku.  ZŠ Vrané nad Vltavou chápe hodnocení jako součást výchovně vzdělávacího procesu a klasifikaci průběžnou i celkovou jako jednu z forem hodnocení. Tato kapitola se zabývá hodnocením a klasifikací dílčích i celkových výsledků a projevů žáka, jichž dosáhl v souladu s požadavky učebních osnov, i jeho schopností používat osvojené vědomosti, dovednosti v konkrétních situacích a chováním žáka v souladu s požadavky pravidel chování (školní řád) a vnitřního řádu školy. 
8.1. Pravidla pro hodnocení žáků 
 
 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: předměty s převahou teoretického zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření.  Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu.  Základní požadavky na hodnocení- je důležité, aby jak sběr, tak zpracování i výklad hodnotících údajů byly: 1. Pedagogicky zdůvodněné (tj. opřené o systém kritérií vztažený k cílovým kompetencí žáků). 2. Profesionálně korektní (tj. respektující soudobá odborná pravidla získávání, zpracování a výkladu pedagogických údajů). 3. Kontrolovatelné ze strany všech uživatelů (tj. přístupné ke kontrole a pro uživatele srozumitelné). 4. Komunikačně otevřené (tj. aby dostatečně často a v dostatečném rozsahu vstupovaly do dialogu všech zainteresovaných stran).  Elementární hodnotící zpráva obsahuje: 1. Údaj o kritériu hodnocení (týká se určité dispozice žáka, např. tvořivost, znalost) nebo objektu hodnocení (týká se učební úlohy, např. pravopisné cvičení, početní úloha). 2. Pořadový údaj o míře dosažení cíle (např. výborně, velmi dobře, …1,2,…..) 3. Časové určení hodnoceného výkonu  Hodnocení v rámci podpůrných opatření vždy musí být posuzováno v kontextu příslušné vzdělávací situace. 
 

 
8.1.2. Stupně hodnocení a klasifikace na vysvědčení 
 Stupně hodnocení a klasifikace jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., v úpravě č.454/2006 Sb. a v úpravě č. 256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 15.   Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:      1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný, U – uvolněn, N – nehodnocen, nebo je hodnocen slovně / § 15, odst. 2 /     Žáci a žákyně vzdělávající se podle programu Začít spolu jsou hodnoceni slovně.  Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:      1 - velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé, nebo je hodnocen slovně /§ 15, odst. 2  Celkový prospěch žáka je hodnocen: Na 1. i 2. stupni: prospěl s vyznamenáním/ prospěl/ neprospěl/ nehodnocen Žák je hodnocen stupněm a. „prospěl(a) s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové b. klasifikaci stupněm horším než "chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 15 odst. 2 c. „prospěl(a)“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm "nedostatečný"; nebo odpovídajícím slovním hodnocením d. „neprospěl(a)“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm "nedostatečný" , nebo odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není-li z něho na konci druhého pololetí hodnocen. e. „nehodnocen(a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí 
8.1.3. Nástroje pro hodnocení a klasifikaci 
 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka 2. soustavným sledováním výkonů žáka, jeho zájmu, snahy a připravenosti na vyučování, včetně plnění domácích úkolů, nošení pomůcek 3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, projekty 4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 5. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami 6. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 7. sebehodnocením žáka 8. formativní hodnocení – nesrovnávat žáky mezi sebou, ale zaměřit se na dosahování 

 
učebních cílů u každého z nich. To dítěti umožňuje zažít uspokojení z vykonané práce a nabýt patřičné důvěry ve své schopnosti, podporuje rozvoj kompetence k učení. 
9. Je založeno na důrazu na komunikaci mezi žákem a učitelem a žáky navzájem,  pravidelném a četném vyhodnocování žákovské práce, stanovení výukových cílů a sledování pokroku každého žáka na cestě k těmto dílům.  Žák 6. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé čtvrtletí.  Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, včetně předložení opravené práce. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  Termín kontrolní práce oznámí učitel předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu kontrolní práci. Termíny konzultuje učitel s třídním učitelem. Tyto práce je nutné uchovávat pro potřebu zpětné kontroly po dobu jednoho roku. Na požádání je učitel povinen předložit je zákonným zástupcům žáka, vedení školy a kontrolnímu orgánu.  Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Učitel je povinen uchovávat podklady (kontrolní písemné práce a klasifikaci) rok po uzavření období. 
8.1.4.  Způsoby hodnocení 
Na ZŠ Vrané se hodnotí třemi způsoby – klasifikací, slovně, kombinací klasifikace a slovního hodnocení. 
8.2. Klasifikace žáka 
 
 Průběžná klasifikace může být uskutečňována nejen klasifikačními stupni, ale i alternativními zpřesňujícími a motivačními prvky – např. plusy, mínusy, hvězdičkami, razítky, …  Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.  Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.  V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.  Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.  Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě. 

 
 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické radě, zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. Rodiče jsou informováni třídním učitelem písemně.  Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a do počítačového programu Školaonline a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 
8.3. Celkové hodnocení žáka 
 
 Celkové hodnocení žáka je uvedeno ve vyhlášce 256/2012 Sb., § 16  Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Výsledky vzdělávání žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům. Slovní hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace lze použít po dohodě se zákonným zástupcem žáka.  Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák je za první pololetí nehodnocen.  Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů hodnocen ani v náhradním termínu, opakuje ročník.  Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušeni; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Školní komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise žáka přezkouší, nejpozději do čtrnácti dnů; není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka; další přezkoušení žáka je nepřípustné. 
8.4. Informovanost o prospěchu 
 
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování: 
10 
 
 učitel jednotlivých předmětů běžně prostřednictvím žákovské knížky, dále osobně a na třídních schůzkách; učitel 2. stupně elektronicky  třídní učitel nebo učitel, jestliže o informace zákonní zástupci žáka požádají  o slabém prospěchu jsou rodiče informováni ve čtvrtletí písemně  ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
8. 5. Kritéria hodnocení chování 
 
 Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli, pedagogická rada o hodnocení hlasuje, ředitel po projednání na pedagogické radě rozhoduje.  Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy (vnitřní řády pracoven).  Při hodnocení se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka  Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole, v prostorách, kde výuka probíhá, a při školních akcích pořádaných školou.  Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: a) Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Má dobrý vztah ke všem spolužákům a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. b) Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Žák není vždy přístupný výchovnému působení. Příklady takového chování: soustavné vulgární chování, zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy, ponižování, tělesné ubližování a činnost, která by mohla vést k ohrožení zdraví či života žáků, záškoláctví, nošení, držení, distribuce a zneužívání alkoholu a návykových látek ve škole, v prostorách, kde probíhá výuka a na všech školních akcích, prokázaná rozvinutá šikana či kyberšikana namířená proti spolužákům nebo zaměstnancům školy, neomluvená absence 7 – 12 hodin, za opakované extrémní zapomínání, nošení, držení a použití zbraní, pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví, bylo uděleno NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil c) Stupeň 3 (méně uspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Příklady takového chování: úmyslné ublížení na zdraví s případnými následky, neomluvená absence nad 12 hodin, opakované krádeže, prokázaná opakovaná šikana či kyberšikana, byl udělen 2. stupeň z chování a žák se nezlepšil 
8.6. Výchovná opatření 
 
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.  Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 
11 
 
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádnou úspěšnou práci.  Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a/ napomenutí třídního učitele – za méně závažná porušení školního řádu Příklady takového chování: nedostatečná práce v hodině, vyrušování ve vyučování, vulgární vyjadřování, nepřezouvání se, jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici, po zdi,…), 3 pozdní příchody, od 6.záznamu o zapomínání, používání mobilů ve výuce a o přestávkách, úmyslné ublížení na zdraví menšího rozsahu b/ důtku třídního učitele – za závažné porušení školního řádu Příklady takového chování: pozdní příchody – 4 – 6 za pololetí, opakované hrubé a vulgární vyjadřování, nevhodné chování ke spolužákům a k dospělým, ničení majetku spolužáků a školního majetku, opakované používání mobilů ve výuce a o přestávkách,  podvody při písemných pracích, od 12. záznamu o zapomínání, neomluvená absence 1 – 2 hodiny c/ důtku ředitele školy – za závažné porušení školního řádu. Příklady takového chování: kouření v prostorách školy včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy a všech akcí pořádaných školou, opakované vyrušování v hodinách, soustavné vulgární projevy, pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů a jejich zneužívání při vyučování a na všech školních akcích bez souhlasu učitele,  nošení pyrotechniky a nebezpečných předmětů, ohrožujících zdraví do školy nebo na akce školy, svévolné opuštění školy, úmyslné ubližování a agresivní chování ke spolužákům nebo zaměstnancům školy, neomluvená absence 3 – 6 hodin, od 20. záznamu o zapomínání, krádež, prokázaný podvod, nedovolená manipulace, úmyslné znečištění, poškození nebo zničení majetku školy a spolužáků  Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka.  Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka.  Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 
8.7. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 Učitel používá specifické formy a metody ověřování znalostí a dovedností, přihlíží k druhu poruchy a stupni nápravy.   Na základě doporučení PPP má žák nárok na toleranci klasifikace tehdy, pokud se sám aktivně podílí na zlepšení svých výsledků.  Při celkové klasifikaci u žáka 1. -9. ročníku se speciálními vzdělávacími potřebami, lze použit slovní hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel. Při slovním hodnocení žáka se uvádí: 
12 
 
a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami: ovládá bezpečně/ ovládá/ v podstatě ovládá/ ovládá se značnými mezerami/ neovládá b) úroveň myšlení: o pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti/ uvažuje celkem samostatně/ menší samostatnost myšlení/ nesamostatné myšlení/ odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování: výstižné, poměrně přesné/ celkem výstižné/ ne dost přesné / vyjadřuje se s potížemi/ nesprávné i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí: spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb/ s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští/ dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává/ praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení: aktivní, učí se svědomitě a se zájmem/ učí se svědomitě/ k učení a práci nepotřebuje větších podnětů/ malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty/ pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
8.8. Opravné zkoušky 
 
 Žákovi prvního až devátého ročníku školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm „nedostatečný“, ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky.  Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 30. září; do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku, a to i v náhradním termínu.  Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanovém termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný.  Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 
8.9. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 
 
 Do vyššího stupně postupuje žák, který prospěl, tj. žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň „prospěl“, nebo žák který již jednou na prvním nebo druhém stupni opakoval.  Žák, který při celkovém hodnocení je hodnocen stupněm „neprospěl“, a to i po opravných zkouškách, opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.  Ročník, opakuje také žák, který nemohl být za závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů, hodnocen ani v náhradním termínu.  Mimořádně nadaný žák může být ředitelem školy přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě výsledků komisionálního přezkoušení, vyjádření obvodního dětského (školního) lékaře a pedagogicko
13 
 
psychologické poradny; žák může být do vyššího ročníku přeřazen na žádost zákonného zástupce žáka.  Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný.  Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 
8.10. Komisionální zkoušky 
 
 Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: a) při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové klasifikace b) při zkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na konci prvního nebo druhého pololetí c) při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku d) při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky e) při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy f) při opravných zkouškách g) při přezkoušení dětí českých občanů, při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo postupováno podle platných předpisů h) při přezkoušení, nařídil-li je školní inspektor nebo ředitel školy  Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla učitel vyučující danému předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět.   Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů; o komisionální zkoušce se pořizuje protokol.  Ředitel posoudí, zda bude do komise jmenován vyučující, o jehož klasifikaci má zákonný zástupce pochybnosti. V tomto případě žák koná ústní zkoušku, v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika i písemnou zkoušku. 
8.11. Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech 
 
 Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií: a) Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce je esteticky působivá a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o vyučovací předmět, na předmět je připraven včetně pomůcek. b) Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Jeho projev a práce jsou méně působivé, dopouští se chyb. Spolupracuje s učitelem na odstranění chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Má menší zájem o vyučovací předmět. c) Stupeň 3 (dobrý) 
14 
 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Úkoly řeší s častými chybami. Své neúplné vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje malou snahu a zájem o vyučovací předmět. d) Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. Projevuje minimální zájem o vyučovací předmět. e) Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech pasivní. V předmětu nepracuje ani pod vedením učitele. Jeho projev je chybný. Neprojevuje zájem o vyučovací předmět. 
I) Hodnocení ve vyučovaných předmětech s převahou výchovného zaměření.  Převahu výchovného zaměření mají na základní škole výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví, pracovní činnosti, globální výchova, hudební výchova.  V těchto předmětech se hodnotí: -  kvalita výsledků dle osobních předpokladů -  osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce -  využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech - aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa - vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice, spolehlivost přípravy včetně pomůcek II) Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.   Při hodnocení výsledků v těchto vyučovacích předmětech se v souladu s požadovanými výstupy, které jsou uvedeny v ŠVP, hodnotí: - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost - kvalita výsledků činností, osvojení požadovaných výstupů a kompetencí -    vztah k předmětu, příprava včetně pomůcek, DÚ 
8. 12. Hodnocení sociálně patologických jevů u žáků 
 
 Patologické jevy se budou hodnotit takto:   do součtu 12 neomluvených vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván písemnou formou. Při počtu neomluvených hodin více než 12 svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, která řeší situaci dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka. Jednání se účastní vedení školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence. Nepřítomnost bude nahlášena na Odbor péče o dítě Středočeského kraje. 
15 
 
 Dále se jedná o přestupky v oblastech drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu na půdě školy.  Hodnocení chování každého žáka za výše uvedené přestupky proti školnímu řádu bude individuální.  Při pololetním hodnocení se přihlédne k chování žáka za celé období a výchovnému dopadu na žáka samotného a ostatní spolužáky.  Tyto prohřešky budou ohodnoceny v rozmezí od ředitelské důtky po třetí stupeň z chování.  Při prvotním zjištění závadného chování, podle závažnosti se svolává jednání s rodiči, popřípadě výchovná komise. Pokud se bude jednat o trestný čin, bude tato skutečnost nahlášena Policii ČR.  Ředitel školy při výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo ve školském zařízení uvědomí o této skutečnosti krajského školského koordinátora prevence nebo jiného odpovědného pracovníka krajského nebo obecního úřadu.  Škola se vyjadřuje k výskytu sociálně-patologických jevů na půdě školy, v prostorách, kde výuka probíhá nebo při akcích pořádaných školou. 
8.13. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 
 
 Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR a plní v České republice povinnou školní docházku, se zohledňuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka ve třech po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR. Škola nemá povinnost žáka doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia. 
8.14. Hodnocení žáků při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR 
 
 Žáci jsou hodnoceni v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., v úpravě č. 454/2006 Sb. a v úpravě č.256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 18, § 18a, 18b, 18c, 18d. 
8.15.  Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků 
 
 Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni na základě portfolia.  Portfolio je soubor materiálů, které dokumentují vzdělávací činnosti za určité období.  Hodnocení proběhne vždy na konci pololetí. V odůvodněných případech, kdy nelze žáka hodnotit na konci pololetí, určí ředitelka školy náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo do dvou měsíců po skončení pololetí.  Hodnocení nebude mít charakter komisionální zkoušky.  Komisionální zkouška bude nařízena pouze v případě, pokud bude mít zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení.  Podkladem pro pololetní hodnocení bude donesené portfolio a pohovor se žákem a vzdělávajícím nad donesenými materiály. V případě, že dítě vzdělává jiná osoba než rodič, může být rodič také přítomen. 
16 
 
 Pololetní hodnocení bude sloužit jako zpětná vazba pro žáka, vzdělávajícího a školu.  Portfoliové hodnocení vytváří předpoklady pro vytváření pravidel a zásad sebehodnocení žáků. Při pohovoru se žákem bude kladen důraz na další rozvoj těchto dovedností.  Na základě portfoliového hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání bude vydáno hodnocení na vysvědčení.  Vzdělávající se rozhodne pro formu hodnocení – slovní hodnocení – klasifikaci – kombinaci slovního hodnocení a klasifikace  Pochvaly navrhuje vzdělávající. 
8.16. Vysvědčení 
 
 Vysvědčení vyplní třídní učitel na předepsaném tiskopise nebo si ho vytiskne v evidenčním programu.  Škola ho žákovi vydá natrvalo na konci druhého pololetí, na konci 1. pololetí žák obdrží výpis vysvědčení. Na vysvědčení se uvádí klasifikace chování žáka, celková klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů (dále jen „povinných předmětů“) a celkový prospěch (hodnocení).   V 1. - 5. ročníku se klasifikační stupeň vyjadřuje číslicí, žáci vzdělávající se podle programu Začít spolu jsou hodnoceni slovně, v 6. - 9. ročníku se klasifikační stupeň vyjadřuje slovně.  Celkový prospěch (hodnocení) se vyjadřuje slovně.  Vysvědčení se vyplňuje dle aktuálního pokynu MŠMT.  Vysvědčení podepisuje třídní učitel a ředitel školy a opatřuje se úředním razítkem školy.  Vydávání druhopisu školních vysvědčení se řídí zvláštními předpisy 
 
9. Základy společenských pravidel 
 
 Vstoupíš-li – pozdrav, odcházíš-li – rozluč se  Chovej se zdvořile, chceš-li – řekni prosím, dostaneš-li – řekni děkuji  Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu  Vyjadřuj se slušně, vulgární vyjadřování vůči komukoli je nepřípustné  Chovej se tak, abys nezpůsobil úraz sobě ani nikomu jinému  Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu  Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo tobě činěno  Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří  Nepoškozuj práci druhých 
 

 
10. Závěrečná ustanovení 
 
 Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 24.8.2020.  Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2020  Žáci budou prokazatelně seznámeni se Školním řádem na začátku školního         roku.  Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost seznámit se s plným zněním školního  řádu na webových stránkách školy, nebo požádají o písemnou tištěnou verzi a toto potvrdí podpisem v žákovské knížce, nebo v omluvném listu. 
 
 
Ve Vraném nad Vltavou 24. 8. 2020 Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2020 
             
              Mgr. Daniela Pořízková                                                                                                       ředitelka školy